Algemene Ledenvergadering 2023

Dinsdag 20 juni 2023, start 20.00 uur
De Camp, Bosrand 15-17 in Woudenberg

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond Ierdie nodigt u uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 20 juni 2023 bij De Camp in Woudenberg. De zaal is open om 19.30 uur. Aanvang ALV 20.00 uur.

We vragen u uiterlijk 11 juni 2023 aan te melden via secretaris@ierdie.net

Agenda

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering
 3. Mededelingen & ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene ledenvergadering 10 juni 2022
 5. Jaarverslag secretariaat
 6. Verslag Kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuursverkiezing

John Wauben en Suzanne Jansen treden af uit het bestuur. Uitgaande van het vertrouwen dat de leden bij agendapunt 7 in het zittende bestuur uitspreken, stelt het bestuur voor om in de plaats van de twee afgetreden bestuursleden te benoemen Gosewien van Klaarbergen. Wilt u zichzelf kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, of willen leden een kandidaat voordragen, dan dient dit uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur gemeld te worden. Deze voordrachten dienen door minimaal tien stemgerechtigde leden ondertekend te zijn.

 1. Begroting 2023/2024
 2. Verlenging termijn ALV conform art. 37 lid 3 van de statuten
 3. Benoeming kascommissie
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De stukken voor de agenda worden per mail toegezonden aan de degenen die zich hebben aangemeld.