Algemene Ledenvergadering 2022

Vrijdag 10 juni 2022, start 19.30 uur
AKC Apeldoorn, Polderweg 5, Apeldoorn

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond Ierdie nodigt u uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op vrijdag 10 juni 2022 bij AKC in Apeldoorn. De zaal is open om 19.00 uur. Aanvang ALV 19.30 uur.

We vragen u uiterlijk 1 juni 2022 aan te melden via secretaris@ierdie.net

Agenda

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering
 3. Mededelingen & ingekomen stukken
 4. Leden en ereleden
 5. Notulen Algemene ledenvergadering 26 juni 2021
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Jaarverslag penningmeester
 8. Verslag Kascommissie
 9. Decharge bestuur
 10. Bestuursverkiezing
 11. Bestuursbeleid
 12. Begroting 2022/2023
 13. Jaarverslag ledenadministratie
 14. Jaarverslag evenementen
 15. Bestuursverkiezing
 16. Verlenging termijn ALV conform art. 37 lid 3 van de statuten
 17. Benoeming kascommissie
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

De stukken voor de agenda worden per mail toegezonden aan de degenen die zich hebben aangemeld.